Jesteśmy chrześcijanami. Jako wspólnota ludzi wierzących w Boga opieramy swoją wiarę na Piśmie Świętym . Naszym największym pragnieniem jest odkrywanie napełnionego miłością charakteru Bożego i na tej podstawie budowanie głębokiej relacji z naszym Stwórcą i Zbawicielem.

Naszym celem i powołaniem jest głoszenie wiecznej Ewangelii Słowa Bożego w kontekście poselstwa trzech aniołów z Księgi Objawienia św. Jana 14,6-12, prowadzenie ludzi do uznania Pana Jezusa za osobistego Zbawiciela i do łączności z kościołem oraz wspieranie wierzących w przygotowaniu się na bliski powrót Chrystusa.

Jako kościół, prowadzimy również działalność charytatywną, prorodzinną, propagujemy zdrowy tryb życia i staramy się przeciwdziałać patologiom społecznym a także krzewić wśród ludzi idee pokoju i braterstwa oraz wolności religii i przekonań.

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=Cb5oqnzr3bY”]

U tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza (…)

I Koryntian 4,32